Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


O NÁS » OBCHODNÍ PODMÍNKY

>> Obchodní podmínky a reklamační řád <<

>> Formulář pro odstoupení od smlouvy <<

>> Reklamační formulář <<

Obchodní podmínky a reklamační řád

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) prodávajícího Ing. arch. Miluše Frzalové s obchodním názvem ABGastro (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.abgastro.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

 • Prodávající

Prodávajícím je Ing. arch. Miluše Frzalová (pod obchodním názvem ABGastro), IČ 74615882, se sídlem Uralská 771/8, 160 00 - Praha 6,  evidována u Městská část Praha 6, Úřad městské části - živnostenský odbor, 160 52, Praha 6, Československé armády 23. Jedná se o podnikatele, který při uzavírání a plnění smluv jedná v rámci své podnikatelské činnosti a za tímto účelem dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu v sekci „Kontakty“.

 

 • Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „Zos“).

Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

 

 • Spotřebitel

je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 

 • Podnikatelem se rozumí:

Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti).

Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku).

Osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.).

Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.


UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.

Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Provozovatel internetového obchodu www.abgastro.cz si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovatelům internetového obchodu na e-mailovou adresu: eshop@abgastro.cz

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŘENÍ SMLOUVY A DODACÍ PODMÍNKY

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu).
 • Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží.
 • Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky prodávajícího včetně reklamačního řádu a dále výši ceny za objednané zboží. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Uzavřenou smlouvu lze změnit nebo zrušit jen na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že objednané zboží není na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o náhradním termínu dodání s ohledem na možnosti distributora.

Předmětem smlouvy je jen zboží, které je uvedeno v objednávce. Prodávající se zavazuje k dodání zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.

Prodávající je povinen plnit své závazky řádně a včas a zavazuje se chránit přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy kupujícího. Pokud by kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu, má prodávající právo odmítnout objednávku.

 

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného. V nabídce jsou ceny za zboží uváděny jako konečné, včetně DPH a cena bude uvedena v objednávce a v potvrzujícím e-mailu.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, není-li dohodnuto jinak.

V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), avšak toto bude učiněno neprodleně.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti v kanceláři prodávajícího na adrese: Uralská 771/8, 160 00 Praha 6, ale pouze u menšího zboží a po předchozí domluvě.
 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.
 • Bezhotovostně převodem (předem) na účet prodávajícího 215917879/0300, vedený u společnosti Československé obchodní banky (dále jen „účet prodávajícího“).
 • Prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

CENA ZA DOPRAVU A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo změnit způsob přepravy a přehodnotit cenu dopravy, v případě kdy dodávané zboží přesáhne níže uvedené podmínky pro daný způsob a ceny dopravy (a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy). V tomto případě bude prodávající včas kontaktovat kupujícího a bude domlouvat individuální způsob a cenu dodání zboží.

Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

 

 • OSOBNÍ ODBĚR:

Pouze u menšího zboží a po předchozí domluvě - Uralská 771/8, Praha 6 - ZDARMA

Platba pouze v hotovosti.

 

 • DOPRAVA ZDARMA:

Při celkové ceně objednávky přesahující hodnotu 20 000 Kč (bez DPH)

+ příplatek za dobírku je zdarma

 

 • PPL:

150 Kč (včetně DPH)

Maximální hmotnost zásilky pro dopravu pomocí PPL je 50 kg, maximální délky zásilky (nejdelší strana) 200 cm a zároveň součet obvodu a délky zásilky maximálně 300 cm.

 

 • TOPTRANS:

230 Kč (včetně DPH)

Pro dopravu rozměrnějších a těžších zásilek.

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (ke stažení zde), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. O úmyslu odstoupit od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího doporučeným dopisem na adresu: Ing. arch. Miluše Frzalová, Uralská 771/8, 160 00 - Praha 6 - Bubeneč a dohodnout se prostřednictvím e-mailu s prodávajícím na jakou adresu má zboží vrátit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy (dle obchodních podmínek) se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním nepoškozeném obalu!

Pokud bude vrácené zboží odeslané na dobírku nebo bude odeslané na jinou adresu než předem domluvenou, nebude prodávajícím převzato a kupujícímu bude na jeho náklady zpět vráceno.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Vrácením zboží, může být v takovém případě zákazníkovi od vrácené ceny výrobku odečtena (započtena) finanční částka vynaložených nákladů podle následujícího orientačního sazebníku:

 

 • Otestování funkčnosti zboží:

400 Kč/hod (dle skutečného času potřebného na testování daného výrobku)

 

 • Vyčištění zboží:

400 Kč/hod (dle skutečného času potřebného na provedení úkonu)

 

 • Nákup náhradního obalu:

50–500 Kč dle skutečné fakturace obalu od dodavatele, výrobce (pouze v případě, že původní obal bude vrácen silně poškozený nebo nebude vrácen s výrobkem vůbec)

 

Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, je povinen ho neprodleně, nejpozději do 14 dnů, překontrolovat. Pokud je zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle prodávající neprodleně kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu (nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy) zaplacenou kupní cenu za zboží, dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného nebo vyrobeného podle přání kupujícího.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím povinen prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné právní legislativy ČR.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít (doporučujeme kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu odmítnout). Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatel internetového obchodu www.abgastro.cz poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Prodávající poskytuje zákazníkovi záruku dle výrobce nebo dodavatele (dle obchodního zákoníku pro podnikatelské subjekty) a pro soukromé osoby (dle občanského zákoníku) ode dne faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu www.abgastro.cz. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku nebo servisním technikem přímo u kupujícího.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího ke kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na eshop@abgastro.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 3 (třech) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoliv manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena.

 

Prodávající stanovuje pro případ reklamace výrobních vad následující postup:

V případě reklamace kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího na e-mail: eshop@abgastro.cz  a do e-mailu vepíše reklamační sdělení obsahující údaje uvedené v reklamačním protokolu. Reklamační sdělení obsahuje: jméno, adresu, kontakt na uživatele (kupujícího), datum dodání zboží, název výrobku, výrobní číslo, číslo faktury a popis reklamace (kupující označí vady nebo popíše, jakým způsobem se projevují, případně i vyfotí vadu na zboží a foto vloží do přílohy).

Na reklamaci prodávající odpoví do 48 hodin (víkendy a svátky se nezapočítávají) a doporučí další postup (zajistí výjezd servisního technika nebo dá pokyn k vrácení reklamovaného zboží, včetně uvedení adresy, kam má kupující reklamované zboží zaslat/dopravit).

Kupující souhlasí s tím, že v případě vzniku záruční závady je kupující povinen doručit zboží k prodávajícímu na vlastní náklady (na adresu, kterou prodávající uvede pro zaslání reklamovaného zboží a která může být jiná než adresa sídla či kanceláře prodávajícího) nebo zaplatit výjezd servisního technika prodávajícího (práci a cestu technika musí zaplatit kupující na místě opravy v hotovosti). Dále kupující souhlasí s tím, že v případě výjezdu servisu na opravu a prokázání nezáruční opravy bude servisním technikem požadována úhrada ceny i za náhradní díly v hotovosti na místě opravy.

Reklamované zboží (které se kupující rozhodne prodávajícímu dopravit na určené místo) je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Do zásilky přiloží reklamační sdělení (tj. vyplněný reklamační formulář, který je prázdný ke stažení zde) a doklad o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem.

Dle pokynů prodávajícího (zaslaných emailem) zašle kupující reklamované zboží jako obchodní balík (ne na dobírku) na uvedenou adresu prodávajícího, kterou sdělil v pokynech pro vyřešení reklamace (liší se převážně od adresy kanceláře a sídla prodávajícího).

Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku.

Po přijetí reklamovaného zboží prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí prodávající kupujícího e-mailem (případně i telefonicky) o způsobu vyřízení reklamace nebo o případném (odůvodněném) zamítnutí reklamace.

Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží (případně bude zboží na přání odesláno zpět kupujícímu).

V případě, že bude prodávající vracet peníze za zboží kupujícímu, vystaví dobropis – opravný daňový doklad, který zašle kupujícímu elektronickou formou. Kupující kopii dobropisu podepíše a zašle zpět prodávajícímu (e-mailem či poštou). Po doručení dobropisu prodávající částku vrátí kupujícímu dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího.

Částku za poštovné prodávající nevrací.

Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní.

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@abgastro.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

ŘEŠENÍ SPORŮ

Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny přednostně smírnou cestou.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

S osobními údaji o zákaznících je nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

 

DORUČOVÁNÍ

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky jsou platné v den odeslání elektronické objednávky.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Kontaktní údaje prodávajícího (adresa pro doručování korespondence): Ing. arch. Miluše Frzalová, Uralská 771/8, 160 00 - Praha 6 Bubeneč, adresa elektronické pošty: eshop@abgastro.cz, mobilní telefon: +420 721 681 223.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23.10.2014.

Prodávající si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

Přestože se prodávající snaží o maximální přesnost údajů a cen uvedených u zboží v e-shopu, může se přes veškerou pečlivost stát, že se v takto velkém množství údajů vyskytne chyba nebo překlep v názvu zboží, jako technické specifikaci, popisu, obrázku (obrázky jsou informativního charakteru), v nabízených variantách zboží, ceně zboží nebo u jiného údaje uvedeného zboží. Prodávající proto negarantuje věcnou správnost obsahu webových stránek e-shopu, vyhrazuje si právo chyb a překlepů, a právo aktualizace údajů u zboží v e-shopu bez předchozího upozornění.

 

V Praze dne 23. října 2014